Product family: Soliphant T
 
产品型号: FTM20-, FTM21-
地区/国家: China
认证机构:
保护: 030|005|075
 

 
 
语言: 汉语
证书号: 2021322304003747 / -49
语言: 汉语
有效期至: 09.02.2026
产品系列: Soliphant T
产品: FTM20-, FTM21-
产品大类: 物位
测量原理: Vibronic Limits Switches, Bulk Solids
认证类型: 防爆设备
认证机构:
地区/国家: China
保护: 030|005|075

 
 
下载
 
数据大小: 1.83 MB
文件名: FTM20 21-2021322304003747_PCM+PCS_valid_until_2026_2_9.pdf