DIN Rail Transmitter, head transmitters
 
产品型号: TMT71-, TMT72-
地区/国家: Brazil
认证机构: TÜV
保护: Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb
 

 
 
语言: 葡萄牙语
证书号: TÜV 20.0301 X
语言: 葡萄牙语
有效期至: 02.03.2023
产品系列: DIN Rail Transmitter, head transmitters
产品: TMT71-, TMT72-
产品大类: 温度
测量原理: Transmitter
认证类型: 防爆设备
认证机构: TÜV
地区/国家: Brazil
保护: Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb

 
 
下载
 
数据大小: 1.18 MB
文件名: TÜV 20.0301 X_01.pdf