Instrukcja obs³ugi: System mikro-/ultafiltracji StamoClean CAT430 z pomp¹ membranow¹
 
System mikro i ultrafiltracji próbki wody lub #cieków dla wszystkich typów analizatorów. Wykonanie kompaktowe z pomp¹ membranow¹.
Idealny do poboru próbki z czê#ci biologicznej komunalnych i przemys³owych oczyszczalni #cieków. Zapewnia filtracjê próbki i jej
transport do analizatora(-ów) na odleg³o#æ do 100m.
 
Wybierz wersję i język
 
  PL EN
01.08.2011
01.02.2007
01.10.2003
 
 
Pobierz
 
 
Język: Polski
Rozmiar danych: 842.53 KB
Nazwa pliku: Ba380cpl.pdf