Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
 
Codice del prodotto: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Regione: Russia (TR CU)
Ente approvante: EAC
Numero di approvazione: TC RU D-CH.MU62.B.02333
 

 
 
Lingua: Russo
Numero di approvazione: TC RU D-CH.MU62.B.02333
Lingua: Russo
Valido per: 18.08.2020
Famiglia di prodotti: Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Prodotto: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Settore di attività: Portata
Principio di misura: Coriolis Mass Flow Measurement
Tipo di approvazione: Miscellanea
Ente approvante: EAC
Regione: Russia (TR CU)

 
 
Download
 
Dimensione dei dati: 131.21 KB
Nome del file: TC RU D-CH.MU62.B.02333.pdf